Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Woordenboek:

GOG, GGG, Ontpoldering


Een GOG is een Gecontroleerd Overstromingsgebied.
Het hoofddoel van een GOG is, het water een uitweg geven als er gevaarlijk stormtij is. Als het GOG volloopt, verlaagt dat de druk op de dijken, zowel ter plaatse als stroomopwaarts.

Er is een gewone ontwateringssluis en een overloopdijk tussen de rivier en het gecontroleerde overstromingsgebied.

De overloopdijk wordt zo aangelegd dat er geen overstroming plaatsvindt bij de gewone hoogwaterstand. (tekening 1 hiernaast).
Bij abnormale stormvloed zal het water over de overloopdijk lopen. (tekening 2). Bij laagtij stroomt de polder weer leeg, en wordt alles weer normaal (tekening 3 en 4)


Een GGG is een Gecontroleerd Gereduceerd Getijdengebied. Je kan dit in werking zien in Lippenbroek

In een GGG speelt niet heel de werking van eb en vloed. De inwateringssluis zit hoog, waardoor enkel het hoogwater het GGG binnenstroomt. De waterstand in het GGG is dus nooit even hoog als de hoogwaterstand van de Schelde. Bij eb kan een deel van het water weer weg via de ontwateringssluis onderaan. Zo krijg je een getijdenwerking, maar niet zo sterk als in de Schelde, dus een gereduceerde getijdenwerking.

Het doel hiervan is, een getijdengebied met slikken en schorren tot ontwikkeling te laten komen.

Bij elke tij komt met het water een beetje slib mee, en stilaan vult het GGG zich dus met aangevoerd slib.


Bij een ONTPOLDERING gaat men nog een stap verder. Men maakt gewoon een bres in de dijk, zodat het water ongehinderd in en uit kan lopen. Eb en vloed spelen in het ontpolderd gebied even sterk als in de Schelde of in de bestaande schorren.

Het aanvoeren van slib gebeurt hier veel sneller. Na enkele jaren vormen zich al ruggen die niet meer met elke tij onder water komen. 


In de bisnota aan de vlaamse regering (zie "documenten") staat op pagina 10 dat men in de Bunt een ontpoldering of een GGG wil realiseren.

Wij vinden dat veiligheid moet voorop staan, en dat landbouw nog moet kunnen. Dus willen we voor De Bunt dat het een GOG wordt.