Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Woordenboek:

Wat is het Sigmaplan ?

Het eerste sigmaplan is ontstaan na de overstroming van 1976.  Toen werd een plan opgesteld (1977) om dergelijk voorval in de toekomst te vermijden (of althans de kans daarop te verkleinen) om op die manier het Zeescheldebekken te beschermen. 

De meest voor de hand liggende manier om de veiligheid te verhogen is een verhoging en versteviging van de dijken.  In totaal werden over ongeveer 512 kilometer dijkwerken voorzien in het eerste Sigmaplan.

De verhoging van de dijken en de waterkeringen in het eerste Sigmaplan werd als volgt vastgelegd:

- tot peil +11,00 m TAW op de Zeeschelde vanaf de Nederlandse grens tot Oosterweel

- tot peil +8,35 m TAW op de Zeeschelde vanaf Oosterweel tot Temse

- tot peil +8,00 m TAW op de Zeeschelde vanaf Temse tot Schoonaarde en verder op de rivieren Durme, Rupel, Nete (Grote en Kleine), Dijle en Zenne.

- tot peil +7,50 m TAW op de Zeeschelde vanaf Schoonaarde tot Gentbrugge.  Rekening houdend met de bovenafvoer werd vanaf 1995 ook op het compartiment tussen Schoonaarde en Gentbrugge een dijkhoogte van 8,00 m TAW nagestreefd.

Om het gewenste veiligheidsniveau te bereiken voorzag het eerste Sigmaplan in verschillende maatregelen.
Dijkverhogingen alleen waren onvoldoende.

Naar analogie met de stormvloedkering op de Oosterschelde in Nederland voorzag het eerste Sigmaplan de bouw van een
stormvloedkering te Oosterweel, juist stroomafwaarts van Antwerpen. 

Met deze extra maatregel kon het volledige stroomgebied van het Zeescheldebekken boven Antwerpen beschermd worden tegen stormvloeden vanuit de zee. Deze bouw werd toen uitgesteld wegens ongunstige kosten-baten-analyse.
Wat is het geactualiseerd Sigmaplan?


Blijkt vandaag dat het toenmalig opgesteld sigmaplan niet meer voldoet aan de huidige noden. Vandaar dat we nu geconfronteerd worden met een geactualiseerd sigmaplan.

- het gaat niet meer alleen om veiligheid, maar ook om natuurlijkheid en om de toegankelijkheid van de haven van Antwerpen.

- In feite zouden de dijken stroomopwaarts van Oosterweel hoger moeten zijn dan hier aangegeven.  Aan dijkverhogingen zijn echter grenzen, onder meer omwille van de aanwezigheid van steden, dorpen en industrievestigingen.

- Het bouwen van een stormvloedkering is (voorlopig???) geschrapt van het lijstje. 

- Om toch tot de gewenste veiligheid + natuurlijkheid te komen werd het aanleggen van overstromingsgebieden toegevoegd aan het lijstje.Waarom is er geen stormvloedkering meer gepland?


Met een stormvloedkering kan men ahw de 'deur dichtdoen', zodat verhinderd wordt dat een grote vloed de Schelde binnen komt.

Het aanleggen van een voldoende aantal overstromingsgebieden zou de bouw van een stormvloedkering overbodig maken.  Door ruimte te geven aan de rivier, zou het waterpeil niet meer hoger komen.

Tal van onderzoekers twijfelen echter hardop aan deze stelling. Ze wijzen er op dat op termijn de bouw van een stormvloedkering onafwendbaar is. Klik bvb eens op http://www.vvpw.be/webpagina/vvpw_stormvloedkering.html

Ook actiegroep Droge Voeten stelde in zijn 10 eisen dat geld moet gaan naar een stormvloedkering, zodat de veiligheid optimaal gewaarborgd is.


Figuur 1: Dijkhoogtes van het eerste Sigmaplen
De blauwe lijn is de hoogwaterstand bij gewoon hoogwater.
Bemerk dat de hoogste hoogwaterstand voorbij Temse ligt, in Hamme dus.
Precies waar de dijkhoogtes verlaagd zijn tot 8 m TAW.
Figuur 2
Met de stormvloedkering op de Oosterschelde in Nederland kan men bij extreem hoogtij de rivier afsluiten van de zee .