Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
Woordenboek:

Wonen wij in een overstromingsgevoelig gebied ?

In onze 10 standpunten spreken we over Hamme als een "overstromingsgevoelig gebied". Dat is niks overdreven. Het volstaat om even een blik te werpen op de tabel met de stormvloeden van de voorbije honderd jaar.

Wij wonen langs de Zeeschelde
Dat betekent dat we wonen aan het deel van de Schelde dat onderhevig is aan eb en vloed. Deze getijdenwerking is voelbaar tot Gent.

Voorbij Gent is er geen getijdenwerking meer. We spreken dan van de Bovenschelde. Het water is er afkomstig van zijrivieren en regenwater, en stroomt er maar in 1 richting: naar zee.

Springtij, dode tij
Eb en vloed ontstaan als gevolg van de aantrekkingskracht van de maan en in mindere mate van de zon op de aarde.

Eb en vloed zijn niet elke dag hetzelfde ; ze zijn afhankelijk van de maanstand.

Elke twee weken, bij nieuwe maan en volle maan staan maan, aarde en zon meer op 1 lijn, en is de inwerking krachtiger. De vloed komt hoger. We spreken dan van springtij.

Bij eerste kwartier en laatste kwartier is de invloed van de maan het geringst. De hoogwaterstand is veel kleiner. We speken van dode tij.

Wij ontvangen de hoogste hoogwaterstand
In de Zeeschelde gebeuren dus twee zaken: het water van de zijrivieren en van de Bovenschelde moet afgevoerd worden naar zee. Tegelijk komt er twee maal daags bij vloed water de Schelde binnen.

Het afstromend water en het opkomend vloedwater ontmoeten elkaar. Deze "botsing" leidt elke dag tot een topgolf, een plaats waar de hoogwaterstand het hoogst is.

Deze zone ligt tussen de monding van Durme en Dender. Meestal is de hoogste hoogwaterstand ter hoogte van St. Amands.

Meestal levert dit geen probleem op. De hoeveelheid afgevoerd water is ook veel kleiner dan de hoeveelheid getijdewater. Bij een getijvolume van 2.2 miljard m3 wordt maar 5 miljoen m3 rivierwater gevoegd.  Maar... dit zijn gemiddelde hoeveelheden.

Op http://www.waterstanden.be/metingen-voorspellingen/voorspelling-tijgebied-schelde kan je elke dag een voorspelling vinden van de verwachte waterstanden voor die dag, gebaseerd op gegevens van neerslag, maanstand, enz...
Hieronder vind je de kaart van 28 februari 2012, een doodgewone dag, twee dagen voor dode tij. De blauwe lijn duidt de hoogwaterstanden aan, de zwarte lijn geeft schematisch de afstanden weer tussen de plaatsen en de TAW-hoogte van de dijken. Op deze kaart is goed te zien dat de hoogste golf zich situeert tussen Temse en Dendermonde. In Hamme dus...


stormvloed
Af en toe zijn een aantal ongunstige omstandigheden samen aanwezig, en krijgen we een gevaarlijke stormvloed:
- een periode met veel regen waardoor er meer rivierwater wordt afgevoerd
- een krachtige Noordwesterstorm waardoor meer water de Schelde wordt opgestuwd
- nieuwe of volle maan waardoor er springtij is.

Op zo'n moment is waakzaamheid geboden. De hoogwaterstanden worden nauwlettend in het oog gehouden, polderbesturen en brandweer zijn paraat. Het zou immers kunnen dat de vloed hier of daar hoger komt dan de dijkhoogte. Zeker in de zone waar de topgolf komt is het risico groot.

Overstromingskans van 1 op 70 jaar
De overheid gaat uit van een kans van 1 op de 70 jaar dat er een stormvloed komt die hoger komt dan onze dijken van 8 meter TAW.

Dat is een verschrikkelijk hoge kans, vooral als je weet dat men in Nederland dijken bouwt die de kans verkleinen tot 1 op 10.000 jaar.

Als de potpolder van Kruibeke (700 ha) klaar is, zullen er 1300 ha GOG klaar zijn, en daalt de kans tot 1 op 350 jaar.
Maar met de verwachte stijging van de zeespiegel, zou de overstromings-kans binnen enkele tientallen jaren alweer toenemen tot 1 op 70 jaar.

Deze 1 op 70 geldt als gemiddelde voor de hele Zeeschelde.
Als we weten dat de hoogste hoogwaterstanden in Hamme voorkomen, kunnen we gerust spreken van een gebied met een hoog of een verhoogd overstromingsrisico.


Daarom vinden we dat ALS er een dijk moet komen in De Bunt, dit enkel kan met veiligheid als eerste doel.
Dat kan enkel met de aanleg van een GOG, want een ontpoldering leidt tot het volslibben van het gebied, waardoor het kombergingsvermogen van de polder jaar na jaar vermindert.stormvloeden de laatste honderd jaar

Onderstaande tabel uit de Schelde Nieuwsbrief leert ons veel over het toegenomen overstromingsgevaar.
Tussen 1901 en 1910 steeg het hoogwater in Antwerpen 5 keer boven de 6.50 m TAW.
Tussen 1991 en 2000 was dat aantal al vertienvoudigd, tot 50 keer.

Hierbij moet je weten dat het hoogwater in Hamme gemakkellijk 25 cm hoger stijgt dan in Antwerpen.
Dat betekent dat we hier de voorbije 10 jaar 50 keer een hoogwaterstand noteerden van 6.75 m en meer.

Het is ondermeer hierom dat we ervoor pleiten dat de hoogte van de overloopdijken van GOG's in Hamme minstens 6.80 m moet bedragen. Zoniet loopt de dijk minstens 5 X per jaar over.

figuur 1. Dit kaartje is van de Vlaams-Nederlandse Schelde-commissie
figuur 2: hoogwaterstand op 28 februari 2012
09-11-07 Storm en springtij. Het water staat bijna aan de kruin van de dijk.
21-03-08 Stormtij op de Schelde. Het water stroomt over de overloopdijk van Lippenbroek
En wat als het Sigmaplan afgewerkt is ?

Als het Sigmaplan uitgevoerd is, zal het gemiddeld hoogwaterpeil aanvankelijk dalen.
Ook het aantal keren dat het water in Antwerpen boven de 6.50 m uitstijgt zal eerst gevoelig dalen.

Nadien zal het weer stijgen. Men voorspelt immers dat de zeespiegel zal stijgen als gevolg van de opwarming van de aarde. Voor het Sigmaplan houdt men rekening met een zeespiegelstijging van 60 cm op 100 jaar. 
Wetenschappers zeggen nu al dat dit een serieuze onderschatting is, en dat we best rekening houden met een stijging van 100cm en meer.

Bovendien voorspelt men dat stormen veelvuldiger zullen optreden, en krachtiger zullen zijn. Voeg dat bij de uitdieping van de Schelde, waardoor de getijdenwerking krachtiger kan optreden, en je hebt al snel weer een gevaarlijke situatie.

Ons pleidooi om De Bunt niet te laten volslibben, is ingegeven uit voorzorg tegen stormvloeden die groter, krachtiger en vernietigender zullen zijn dan diegene die we we kennen uit de geschiedenis van het Scheldebekken.

Ontpoldering langs de Durme zorgt volgens ons ook voor een versnelde dichtslibbing van de Durme, waardoor ook de waterbergingscapaciteit van deze rivier sterk zal dalen.


De uitdieping van de Schelde heeft zeker invloed op de getijdenwerking

Merkwaardig genoeg vertoont naaststaande tabel twee keer een daling: eens in het decennium na WO I en eens in het decennium na WO II.

Logisch, want tijdens de twee oorlogen werd de vaardiepte van de Westerschelde niet op peil gehouden. De vaargeul vulde zich langzaam weer op met slib, zodat stilaan het natuurlijk evenwicht weer werd bereikt. De getijdenwerking gehoorzaamde onmiddellijk; de hoogwaterstanden bij stormvloed werden minder hoog.