Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 

Beste lezer van Nieuwsbrief Droge Voeten,

Van augustus 2010 is het geleden dat we jullie een nieuwsbrief bezorgden. We schrikken er zelf van dat de tijd zo snel vliegt.
Het betekent wel dat het sinds die tijd stil is geweest over de plannen om van De Bunt een overstromingsgebied te maken dat tweemaal daags onder water komt.

Vorige week was er plots beweging in het dossier: de auditeur van de Raad Van State adviseert om het GRUP (wat staat voor Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) te vernietigen, althans voor wat betreft het gebied "De Bunt". In deze nieuwsbrief vertellen we wat dit betekent, en zetten we voor jullie nog eens alles op een rijtje.
1.  Auditeur van de Raad Van State adviseert het GRUP voor deelgebied De Bunt te vernietigen.

Na overleg met Actiegroep Droge Voeten vroeg het gemeentebestuur in de zomer van 2010 een nietigverklaring van het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) aan de Raad van State. In onze nieuwsbrief schreven we toen: "weliswaar is de Raad van State een traag draaiende molen, en kan het tot twee jaar duren eer er een oordeel geveld wordt. Maar vermits heel De Bunt tot 2015 als landbouwgebied ingekleurd blijft, kan een vernietiging van het GRUP alsnog de omvorming van het gebied tot schorren en slikken verhinderen."

De auditeur van de Raad van State heeft heeft nu zijn advies klaar. Meestal volgt de Raad van State het advies van de auditeur.
En wat belangrijk is: hij geeft het gemeentebestuur (en ons) gelijk: het RUP moet vernietigd worden.
Jullie kunnen het volledig advies van de auditeur lezen op onze website: www.drogevoeten.be/Documenten.html, in de map 'GRUP', en in de deelmap '2012 Raad Van State'.

Kort samengevat komt het hier op neer:

Het GRUP is MER-plichtig. Aan de opmaak van het GRUP moet dus een MilieuEffectenRapport voorafgaan.

De Vlaamse overheid beweerde dat aan deze plicht was voldaan omdat er voor het hele Sigmaplan een plan-MER was opgemaakt. De samenvatting van dit plan-MER voor het Sigmaplan kan je trouwens ook bij de documenten op onze website vinden, in de map 'Waterwegen en Zeekanaal'.

In het bezwaar betoogde het gemeentebestuur dat dit plan-MER voor het hele Sigmaplan helemaal niet kon dienen als plan-MER voor de opmaak van het RUP van De Bunt. En dit om diverse redenen. Zo zegt dit plan-MER helemaal niets over de gevolgen van het plan voor de Bunt. Meer nog, toen het plan werd opgemaakt, was De Bunt zelfs nog niet aangeduid als een overstromingsgebied met slik en schor.

De auditeur treedt dit standpunt van het gemeentebestuur nu helemaal bij: er had voor dit GRUP een aparte
plan-MER opgemaakt moeten worden, en zo'n plan-MER moet mee deel uitmaken van het openbaar onderzoek voor het GRUP.


2. Wat is het vervolg?

De betrokken partijen (het gemeentebestuur tegenover Vlaamse overheid) hebben nu 30 dagen voor het indienen van een laatste memorie, en nadien volgt de definitieve beslissing.

Als de Raad van State het advies van de auditeur volgt, is het GRUP (enkel voor deelgebied De Bunt) dus vernietigd, en moet alles van voor af aan worden overgedaan: er moet een plan-MER opgemaakt worden, specifiek voor De Bunt, er moet opnieuw een openbaar onderzoek komen, enz...

Pas als er dan opnieuw een RUP is, kan gedacht worden aan een 'project' voor De Bunt, met opnieuw een project-MER en een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning. Dit alles ook opnieuw met voorafgaand openbaar onderzoek.

Zal men dan opnieuw kiezen voor een overstromingsgebied dat dagelijks onder water komt? Dat hangt af van de voorschriften van het nieuw te maken RUP.  Enkel als dat opnieuw van De Bunt een natuurreservaat maakt, kan gedacht worden aan een inrichting met slik en schor.
We hopen uiteraard dat het zover niet komt, en dat een plan-MER zal aantonen dat het nieuw RUP ook de landbouwfunctie en de landschappelijke waarde van De Bunt intact moet laten. 


3. Standpunt van Actiegroep Droge Voeten: eindelijk hoop op gerechtigheid.

We willen het vel van de beer niet verkopen vooraleer hij geschoten is. Met het advies van de auditeur hebben we nog geen uitspraak van de Raad Van State. Maar het is duidelijk dat er eindelijk hoop is op gerechtigheid.

Actiegroep Droge Voeten formuleerde indertijd een lijvig en goed gedocumenteerd bezwaarschrift tegen het GRUP.  Toen wezen we erop dat het plan-MER van het Sigmaplan zlf stelde dat de projectgebieden nog moesten onderzocht worden, en dat daarbij aandacht gegeven moest worden aan de diverse landschapswaarden: "Vooraleer keuzes gemaakt worden om gebieden om te vormen tot GOG, GGG of te ontpolderen dient een visie ontwikkeld te worden voor de gehele vallei."

We stelden toen dat de overheid dit plan-MER miskende door een GRUP voor te bereiden dat zonder verder onderzoek het waardevolle landschap zou vernietigen. Net zoals onze andere 12 bezwaren, verwierp de VLACORO (Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening) ook dit bezwaar. Ze deed dat o.a. met als argument dat 'de gebieden van voorliggend ontwerp van RUP in de plan-MER onderzocht werden'.

De auditeur van de Raad van State constateert -samen met ons- dat die plan-MER het gebied nit onderzocht, en zelfs nog niet kon onderzoeken.

Op naar een niet gemanipuleerde procedure?

Toen Actiegroep Droge Voeten in de zomer van 2010 zijn tweede bezwaarschrift indiende -ditmaal tegen de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning- kloegen we aan dat de procedure van in het begin gemanipuleerd was. We schreven:
We kunnen alleen maar hopen dat de Raad van State de auditeur volgt.
Als er voor De Bunt een plan-MER moet opgemaakt worden, hebben we een mogelijkheid om onze argumenten in te brengen vooraleer de beslissingen vallen: in de vaststelling van de MER-richtlijnen voor de nieuw te maken plan-MER, en in het openbaar onderzoek dat deze plan-MER en het nieuwe RUP moet ondergaan.
Hopelijk krijgen ze dan een eerlijke kans. 
Tot zover onze nieuwsflash.
Uiteraard houden we je via onze website op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Hartelijke groeten,

Actiegroep Droge Voeten
actiegroep@drogevoeten.be
www.drogevoeten.be


Perscontact: Bart Malfliet, GSM: 0478/20 73 42, mail:
bart.malfliet@drogevoeten.be"Het GRUP werd vastgesteld om bepaalde inrichtingsplannen mogelijk te maken. Deze inrichtingsplannen moten blijkbaar gerealiseerd worden, ook als daarvoor eigen beslissingen van de Vlaamse regering en juridisch bindende besluiten terzijde moeten geschoven worden, de gehanteerde woordenschat (estuariene natuur, instandhouding van het natuurlijk milieu) voor de gelegenheid van betekenis moet veranderen, of wetenschappelijke gegevens moeten worden achtergehouden omdat ze niet passen in het gewenste plaatje.

Zoals we in ons bezwaarschrift bij het voorlopig vastgesteld GRUP aantoonden, beantwoorden de inrichtingsplannen misschien wl aan het Meest Wenselijk Alternatief, maar niet aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, niet aan de Gewenste Ruimtelijke Structuur Waasland, niet aan het Gemeentelijk Structuurplan Hamme en niet aan de vereisten die volgens Onroerend Erfgoed nodig zijn om de landschappelijke waarde te beschermen. In al deze documenten is bescherming van de huidige  inrichting en grondgebonden landbouw een uitgangspunt. 
.../...
Maar de gewenste inrichting van De Bunt in de Gewenste Ruimtelijke Structuur Waasland of de adequate bescherming van het landschap kan niet gerealiseerd worden als het gebied wordt bestemd als Grote Eenheid Natuur (GEN). Hiervoor moest het een GO-gebied (Gemengd Openruimtegebied) worden, waar verschillende functies naast mekaar kunnen bestaan.

Intussen is het GRUP definitief vastgesteld. De Bunt zal natuurgebied worden, zonder dat de argumenten die aantonen dat dit fout is, in een openbaar onderzoek konden ingebracht of beoordeeld worden.
.../...
Dit is een fundamenteel onterechte werkwijze. Hoe kunnen we nog een inrichting met aanwezigheid van landbouw bepleiten als de omvorming naar natuurgebied definitief vastgesteld is?
.../...
In het ene openbaar onderzoek kwamen onze argumenten te vroeg. In het huidige openbaar onderzoek zullen ze te laat komen. In werkelijkheid was het volgens ons een vakkundige manier om ze uit de discussie te bannen."

(voor de volledige tekst: zie ons bezwaarschrift in de map 'project-MER en bouwaanvraag' op onze website: www.drogevoeten.be/Documenten.html )
Nieuwsbrief Droge Voeten
nummer 22 - 25 februari 2012

Nieuwsbrief Droge Voeten verschijnt, telkens er nieuwe ontwikkelingen zijn in het dossier De Bunt.

Je leest over de stand van zaken, maar ook over onze standpunten en acties.

Onze digitale abonnees krijgen zo de actualiteit rechtstreeks in hun mailbox.

In de straten Bunt, Polderstraat en Driegoten wordt de nieuwsbrief ook huis aan huis verspreid. Zo blijven ook de buren die geen internet hebben, op de hoogte.