Welkom bij Actie Droge Voeten Hamme

WORDT DE BUNT EEN VERDRONKEN POLDER ?

De Vlaamse regering wil De Bunt omringen met een nieuwe dijk en heel het gebied dagelijks tweemaal laten overstromen. 

Zo maakt men van landschappelijk waardevol landbouw-, wandel- en fietsgebied een natuurgebied met slikken en schorren.
Niet voor onze veiligheid!! Enkel voor natuurontwikkeling!
 
"Het GRUP werd vastgesteld om bepaalde inrichtingsplannen mogelijk te maken. Deze inrichtingsplannen moten blijkbaar gerealiseerd worden, ook als daarvoor eigen beslissingen van de Vlaamse regering en juridisch bindende besluiten terzijde moeten geschoven worden, de gehanteerde woordenschat (estuariene natuur, instandhouding van het natuurlijk milieu) voor de gelegenheid van betekenis moet veranderen, of wetenschappelijke gegevens moeten worden achtergehouden omdat ze niet passen in het gewenste plaatje.

Zoals we in ons bezwaarschrift bij het voorlopig vastgesteld GRUP aantoonden, beantwoorden de inrichtingsplannen misschien wl aan het Meest Wenselijk Alternatief, maar niet aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, niet aan de Gewenste Ruimtelijke Structuur Waasland, niet aan het Gemeentelijk Structuurplan Hamme en niet aan de vereisten die volgens Onroerend Erfgoed nodig zijn om de landschappelijke waarde te beschermen. In al deze documenten is bescherming van de huidige  inrichting en grondgebonden landbouw een uitgangspunt. 
.../...
Maar de gewenste inrichting van De Bunt in de Gewenste Ruimtelijke Structuur Waasland of de adequate bescherming van het landschap kan niet gerealiseerd worden als het gebied wordt bestemd als Grote Eenheid Natuur (GEN). Hiervoor moest het een GO-gebied (Gemengd Openruimtegebied) worden, waar verschillende functies naast mekaar kunnen bestaan.

Intussen is het GRUP definitief vastgesteld. De Bunt zal natuurgebied worden, zonder dat de argumenten die aantonen dat dit fout is, in een openbaar onderzoek konden ingebracht of beoordeeld worden.
.../...
Dit is een fundamenteel onterechte werkwijze. Hoe kunnen we nog een inrichting met aanwezigheid van landbouw bepleiten als de omvorming naar natuurgebied definitief vastgesteld is?
.../...
In het ene openbaar onderzoek kwamen onze argumenten te vroeg. In het huidige openbaar onderzoek zullen ze te laat komen. In werkelijkheid was het volgens ons een vakkundige manier om ze uit de discussie te bannen."

(voor de volledige tekst: zie ons bezwaarschrift in de map 'project-MER en bouwaanvraag' op onze website: www.drogevoeten.be/Documenten.html )
Nieuwsbrief Droge Voeten verschijnt, telkens er nieuwe ontwikkelingen zijn in het dossier De Bunt.

Je leest over de stand van zaken, maar ook over onze standpunten en acties.

Onze digitale abonnees krijgen zo de actualiteit rechtstreeks in hun mailbox.

In de straten Bunt, Polderstraat en Driegoten wordt de nieuwsbrief ook huis aan huis verspreid. Zo blijven ook de buren die geen internet hebben, op de hoogte.